ENGLISH                                                                                                                                                              የዌብሜይል     መልዕክት ይላኩልንአገልግሎቶች

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ከሚሰጡ አገልግሎቶች መካከል የሚከተሉት  ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ፡-

  • የተቋማት ጥራት ኦዲት
  • የት/ቤት ስታንዳርድ
  • ድጋሚ ማስረጃ ቅድመ ሁኔታዎች
  • የአቻ ግመታ ቅድመ ሁኔታዎች

ስለ እያንዳንዱ አገልግሎት ዝርዝር መረጃ ለማየት በቀኝ በኩል ካለዉ ሜኑ የሚፈልጉትን ርዕስ ይጫኑ፡፡