ENGLISH                                                                                                                                                              የዌብሜይል     መልዕክት ይላኩልንበአመራርነት ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ

የአዲስ አበባ ከተማ አሰተዳደር ትምህርት ቢሮ ለሁለተኛና አንደኛ ደረጃ ርዕሰ መምህራን እንዲሁም ለክፍለ ከተማ የትምህርት ፅፈት ቤት ኃላፊዎች በአጠቃላይ 500 ለሚሆኑ የትምህርት አመራሮች በአመራርነት ዙሪያ ከኮሪያ በመጡ አሰልጣኞች ስልጠና ሰጠ፡፡…ተጨማሪ ያንብቡ…

የባዮሎጂ ትምህርት ለሚያስተምሩ መምህራን የሙያ ማሻሻያ ስልጠና ተሰጠ

የአዲስ አበባ ከተማ አሰስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከአዲስ አበባ ዮኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በትምህርት ቤት የቤተ ሙከራ አጠቃቀም ዙሪያ ከመንግስት ሁለተኛ እና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ለተዉጣጡ ርዕሳነ መምህራን፣የባዮሎጂ ትምህርት …ተጨማሪ ያንብቡ…

ድጋሚ የ6ኛ እና 8ኛ ክፍል የትምህርት ማስረጃ አገልግሎት ለማግኝት መሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች


 • ማንነትን የሚገልጽ ህጋዊ መታወቂያ ይዞ መቅረብ
 • ባለሙያው የሚሰጠውን ቅጽ መሙላት
 • ከአንድ ዓመት ወዲህ የተነሱትን 3×4 የሆነ ፎቶ ግራፍ
 • ጠያቂው ወይም ህጋዊ ወኪል በአካል መቅረብ ይገባዋል
 • ከላይ የተገለጹት ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ 25.00 ብር በመክፈል አገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል

የአቻ ግመታ አገልግሎት ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች


 • የትምህርት መረጃውን በተማሩበት አገር የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቦርድ ወይም District of education /council/ በጀርባው ላይ የባለስልጣኑ ስም፣ ቲተርና ማህተም እንዲሁም በተማሩበት ሀገር ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህተምና ፊርማ የተረጋገጠ መሆን አለበት ፡፡
 • የትምህርት መረጃው ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ውጪ የተጻፈ ከሆነ በኢትዮጵያ ህጋዊ መተርጎም ፈቃድ ባላቸው ድርጅቶች የተተረጎመና በተርጓሚው ድርጅት ማህተም የተረጋገጠ መሆን ይገባዋል ፡፡
 • በትምህርት መረጃው የፈተና ውጤቶች በፊደል ወይም በቁጥር ከተሰጡ ምን ማለት እንደሆነ አቻ መገለጫ ያለው መሆን አለበት
 • የትምህርት መረጃና የሌሎች ማስረጃዎች ዋናና አንዳንድ ፎቶ ኮፒ መቅረብ አለበት
 • መረጃ ጠያቂው ወይም ህጋዊ ወኪል በአካል መቅረብ ይኖርበታል
 • ከላይ የተገለጹት ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ 50.00 ብር በመክፈል አገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል ፡፡

የመም/ሙያ ፈቃድ አሰጣጥና እድሳት

የሙያ ፈቃድ አሰጣጥና እድሳት ሂደት በትምህርት ሥርዓቱ ውስጥ ያሉና ወደ ስርዓቱ የሚገቡ መምህራን፣ ርምመምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ሙያው የሚጠይቀውን የብቃትና የስነ ምግባር ደረጀ ያሟሉ እንዲሆኑ፣ ሥርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ነው፡፡
…ሙሉ ጽሁፉን ለማንበብ እዚህ ይጫኑ…

አገር አቀፍ የርዕሰ መምህራን ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ—ዳዎንሎድ ለማድረግ እዚህ ይጫኑ

የትምህርት ቤት ሱፐርቫይዘሮች ሙያዊ ብቃት ስታንዳርድ—ዳዎንሎድ ለማድረግ እዚህ ይጫኑ

የFM 94.7 ያለፉ ፕሮግራሞችን ያድመጡ

ኡሁን እየተደመጠ ያለዉ :

ዕዉቀት መፅሔት

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ስር በየወሩ የምትታተም መፅሔት

ቅጽ 4 ቁጥር 10 የነሐሴ 2008 ዓ.ም እትም